Aqva Hotel & Spa avaliku interneti kasutamine

AQVA HOTEL & SPA avaliku interneti kasutamise leping

 

Palun lugege käesolev leping hoolikalt läbi enne AQVA HOTEL & SPA avaliku interneti teenuse kasutamist!

 

Tere tulemast AQVA HOTEL & SPA avaliku interneti levialasse. AQVA HOTEL & SPA võimaldab Teile (Kasutaja) juurdepääsu AQVA HOTEL & SPA avaliku interneti teenusele (Teenus).

 

Käesoleva lepingu (Leping) tingimused reguleerivad Teie (Kasutaja) ja AQVA HOTEL & SPA (Valdaja) vahelist suhet järgmiselt.

 

Teenusele juurdepääsu taotlemisel nõustub Kasutaja Lepingus märgitud tingimustega ja peab Lepingut endale siduvaks ning kinnitab, et on nõus Teenust kasutama kooskõlas käesoleva Lepingu tingimustega.

 

 1. Kasutustingimustega nõustumine
  1. Vajutades "Nõustun" nupule Teenusega liitumise lehel, kinnitate, et olete käesoleva lepingu tingimused läbi lugenud, neist aru saanud ning nõustute nendega. Vajutades „Nõustun“ nupule on Teil juurdepääs Teenusele ja  Teenuse kasutamise õigus.
  2. Kui Te ei nõustu käesoleva Lepingu tingimustega, siis ärge vajutage Teenusega liitumise lehel nuppu „Nõustun“. Kui Te ei vajuta „Nõustun“ nuppu, siis ei ole Teil juurdepääsu Teenusele ja Teenuse kasutamise õigust.
  3. Teenusega liitumise lehel „Nõustun“  nupule vajutamine on samaväärne lepingu allkirjastamisega. Käesolev leping jõustub „Nõustun“ nupule vajutamise hetkel.

 

 1. Teenuse tasu

Teenust osutatakse tasuta infoühiskonna teenusena, teenuse Kasutaja otsesel taotlusel.

 

 1. Jälgimiskohustuse puudumine

Teenuse Valdajal ei ole kohustust jälgida teavet, mida Valdaja vaid edastab või millele juurdepääsu pakub, mida Valdaja edastamise eesmärgil ajutiselt vahemällu salvestab või teenuse Kasutaja jaoks talletab, samuti ei ole Valdajal kohustust otsida ebaseaduslikku tegevust näitavaid fakte ja asjaolusid. Samas on Valdaja kohustatud tulenevalt „Infoühiskonna teenuse seadusest“ teavitama pädevaid ametiisikuid ebaseaduslikust tegevusest või pakutavast teabest juhul, kui nimetatud tegevus või teave Valdajale teatavaks saab.

 

 1. Turvalisus
  1. Traadita süsteemid, nagu Teenus, kasutavad raadiokanaleid hääl- ja andmeside edastamiseks kompleksvõrgus. Privaatsuse tagab VPN (Virtual Private Network) käivitamine Kasutaja poolt või turvaliste veebilehtede (HTTPS) kasutamine Kasutaja poolt. Valdaja ei vastuta Kasutaja ega muu isiku ees privaatsuse puudumise ega riivamise eest, mis võib esineda või mida võib kogeda Teenuse kasutamisel. Kasutaja tunnistab, et Teenus ei ole olemuselt turvaline ning traadita sidet on võimalik kinni püüda selleks ettenähtud seadmete ja tarkvaraga.
  2. Lisaks tunnistab Kasutaja, et ta vastutab selliste ettevaatusabinõude tarvitusele võtmise ja selliste turvameetmete kasutamise eest, nagu on Kasutaja olukorras ja Teenuse otstarbel kõige sobivamad. Kasutaja nõustub ja võtab käesolevaga enda kanda kõik riskid (sealhulgas, kuid mitte ainult häkkerite, usside, troojalaste või viiruste poolt põhjustatud kahju riskid), mis tulenevad Teenuse kasutamisest Kasutaja poolt või on sellega seotud.

 

 1. Teenuse kasutamine
  1. ​​​​​​​Teenus ei ole ette nähtud rentimiseks, müümiseks ega ärikasutuseks ja seda ei tohiks kasutada äriprotsessideks. Valdaja ei vastuta Teenuse kasutamisest tulenevalt mõju eest äritegevusele ega äritegevuse katkemise eest.
  2. ​​​​​​​Kasutaja nõustub mitte kasutama ega üritama kasutada Teenust pettuslikul, ebaseaduslikul, ahistaval ega kuritarvitaval eesmärgil ja nii, et see kahjustab või toob kaasa riski Valdajale, tema äritegevusele, mainele, töötajatele, teistele Kasutajatele, seadmetele või kolmandatele isikutele.
  3. ​​​​​​​Sobimatu kasutus hõlmab konkreetselt (kuid mitte ainult) järgmist:
   1. ​​​​​​​kohaliku omavalitsuse, riigi või EL õigusakti rikkumine;
   2. sisu postitamine või edastamine, milleks Kasutajal ei ole postitamise või edastamise õigust;
   3. sisu postitamine või edastamine, mis rikub kolmanda isiku huve, avalikkuse huve, füüsilise isiku privaatsust või muud õigust;
   4. sisu postitamine või edastamine, mis on ebaseaduslik, ebaõige, jälituslik, ahistav, teotav, laimav, solvav, ülekohtune, ähvardav, ropp, vihale õhutav, kuritarvitav, kahjutekitav või muul viisil ebasoovitav, nagu Valdaja omal äranägemisel otsustab;
   5. andmete püüdmine, kogumine või salvestamine kolmandate isikute kohta ilma nende teadmise või nõusolekuta;
   6. Teenuse mitteavalikele aladele sisenemine, nendega manipuleerimine või nende kasutamine
   7. mis tahes süsteemi või võrgu haavatavuse uurimise, skannimise või testimise või turva- või autentimismeetmete rikkumise katse;
   8. soovimata teadete, sealhulgas, kuid mitte ainult toodete või teenuste reklaamide, püramiidskeemide, spämmi, kettkirjade või rämpskirjade, saatmine või saatmise katse;
   9. füüsilise või juriidilise isiku matkimine, valeavalduse tegemine või muul viisil valetamine oma seoste koha füüsilise või juriidilise isikuga;
   10. päiste võltsimine või muul viisil tuvastuselementidega manipuleerimine, et varjata Teenuse kaudu edastatava materjali päritolu;
   11. materjali saatmine, mis sisaldab tarkvaraviirusi või muud nuhktarkvara, mille eesmärgiks on katkestada, hävitada või piirata arvuti tarkvara või riistvara või sideseadmete toimimist;
   12. Teenuse või Teenusega ühendatud serverite või võrkude segamine või katkestamine või Teenusega ühendatud võrkudega seotud nõuete, protseduuride, poliitikate või eeskirjade mittetäitmine;
   13. Teenuse kasutamine suurte andmemahtude edastamiseks, eriti pidevalt suurte andmemahtude edastamiseks, veebiserveri või muu serveri hosting;
   14. Teenuse kasutamine häälsisuga seotud teenusteks, sealhulgas, kuid mitte ainult jutuliinideks;
   15. Automaatse meetodi kasutamine ühenduse katkemise vältimiseks mitteaktiivsuse tõttu või muul moel ühenduse säilitamiseks, kui seda aktiivselt ei kasutata;
   16. Teenuse edasimüük.
  4. ​​​​​​​Juhul kui Kasutaja rikub käesolevat aktsepteeritava kasutuse poliitikat, võib Valdaja astuda üht või mitut järgmist sammu või muid loetlemata samme Valdaja äranägemisel:
   1. ​​​​​​​anda välja hoiatusi
   2. katkestada ajutiselt Kasutaja juurdepääs võrgule;
   3. lõpetada alaliselt Kasutaja juurdepääs võrgule; ja/või
   4. alustada kohtumenetlust rikkumiste keelamiseks ja/või rikkumistega tekitatud kahjude sissenõudmiseks, kui on. ​​​​​​​
  5. Valdaja ei kohustu tagama Kasutajale tehnilist tuge.

 

 1. Juurdepääsu piirangud
  1. ​​​​​​​Valdaja eesmärgiks ei ole lubada piiramatut juurdepääsu kogu internetile. Samuti ei ole Valdaja kavatsuseks luua traditsiooniline või piiratud avalik foorum (st vaba kõnetool). Seetõttu võib Valdaja selle tasuta Teenuse osutamisel piirata juurdepääsu teatud saitidele ja sideprotokollidele, mis leitakse olevat õelad ja ebasobivad, või lõpetada Kasutaja juurdepääsu sellele Teenusele, kui Kasutaja kasutab seda juurdepääsuks pornograafilistele, täiskasvanutele suunatud, viha õhutavatele või nuhkvara sisaldavatele materjalidele või veebisaitidele.
  2. ​​​​​​​Kasutaja nõustub ja tunnistab, et antud Teenus pakub ainult piiratud juurdepääsu internetile.
  3. ​​​​​​​Kasutaja nõustub loobuma igasugustest nõuetest, mis võivad tuleneda Valdaja otsusest blokeerida juurdepääs pornograafilistele, täiskasvanutele suunatud, viha õhutavatele või nuhkvara sisaldavatele materjalidele või veebisaitidele selle Teenuse kaudu. Kasutaja nõustub samuti mitte kasutama seda Teenust mis tahes lubamatul viisil autoriõigustega kaitstud materjali allalaadimiseks, olenemata sellest, kas see on audio, video, foto, teksti või muul kujul, või pornograafilise, täiskasvanutele suunatud, viha õhutava või nuhkvara sisaldava materjali allalaadimiseks, olenemata sellest, kas see on audio, video, foto, teksti või muul kujul.

 

 1. Probleemidest teatamine ja kaebused

Kui Kasutaja kogeb Teenusele juurdepääsul või kasutamisel probleemi, tuleb probleemist teatada, helistades WiFi uksel (avalehel) märgitud telefoninumbril või saates e-kirja probleemi kirjeldusega aadressil info@aqvahotels.ee 2 ööpäeva jooksul, alates probleemi märkamisest. 

 

 1. Vastutuse piirang

Valdaja ei kontrolli Internetis olevaid materjale, infot ega teenuseid. Internet sisaldab redigeerimata materjale, millest mõned võivad olla Kasutajale solvavad või seksuaalse sisuga, mille eest Valdaja ei vastuta. Kasutaja võtab endale täieliku vastutuse Teenuse ja Interneti kasutamise eest ja sellega seotud riskid ning vastutab teenuste, toodete ja informatsiooni täpsuse, terviklikkuse ja kasulikkuse eest.

 

 1. Garantiidest loobumine
  1. ​​​​​​​Teenuse osutamine toimub põhimõttel „Nagu on“ ja  „Nagu on kättesaadav“. Valdaja ei garanteeri, et Teenused on katkestuseta, vigadeta või vabad viirustest või muudest kahju tekitavatest teguritest.
  2. ​​​​​​​Kasutaja loobub eeldatavatest garantiidest, sealhulgas ka omandi mitterikkumise, kasulikkuse või konkreetseks eesmärgiks sobivuse osas, mis puudutab Valdaja või Interneti kaudu pakutavaid kaupu, informatsiooni või teenust.
  3. ​​​​​​​Kasutaja tunnistab eespool nimetatud riskide esinemist ning võtab Teenuse kasutamisel traadita sidele omased turva-, privaatsus- ja konfidentsiaalsuse riskid  enda kanda.
  4. ​​​​​​​Valdaja ja tema töötajad ei vastuta kahjude ega kulude eest, mis tulenevad otseselt või kaudselt Kasutaja poolt Teenuse või Interneti kasutamisest, sealhulgas kaudsete, juhuslike, näidis-, mitmekordsete, erakorraliste, trahvi- ega tulenevate kahjude eest.
  5. ​​​​​​​Valdaja ega tema esindaja poolt antud nõuanded ega informatsioon ei moodusta garantiid. Valdaja ei anna ühtki garantiid.

 

 1. Lõpetamine

Valdaja võib ilma etteteatamata lõpetada käesoleva Lepingu või Kasutaja juurdepääsu Teenusele mis tahes põhjusel, sealhulgas, kuid mitte ainult juhul, kui Valdaja usub omal äranägemisel, et Kasutaja on Lepingut rikkunud.

 

 1. Kahjude hüvitamise tagatis

Kasutaja nõustub kaitsma Valdajat, hüvitama talle ja hoidma ta puutumatuna kõigist nõuetest, nõudmistest, kohtuasjadest, kohustustest, kuludest või kahjudest, mis tulenevad Kasutaja poolt Teenuse kasutamisest või Kasutaja poolt käesoleva Lepingu rikkumisest.

 

 1. Muudatused

Valdaja võib omal äranägemisel muuta käesoleva Lepingu tingimusi. Need muudatused on siduvad ja kehtivad alates postitamise/avaldamise kuupäevast. Kasutaja nõustub vaatama tingimused üle enne igat Teenuse kasutamist, et hoida end muudatustega kursis. Teenuse kasutamise jätkamisega pärast muudatuste postitamist/avaldamist nõustub Kasutaja muudatustega.

 

 1. Kohaldatav õigus

Käesolevale Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.

 

 1. Vaidlused

Küsimused, mis tekitavad erimeelsusi, püüavad Kasutaja ja Valdaja selgitada läbirääkimiste teel. Juhul kui lahendusteni ei jõuta, lahendatakse vaidlusalused küsimused Viru maakohtu Rakvere kohtumajas. Lisaks nõustub Kasutaja, kui seadusega ei ole keelatud, et käesoleva Lepingu või Teenusega seotud vaidluse, nõude või erimeelsuse peab Kasutaja esitama kuue (6) kuu jooksul alates kuupäevast, mil Kasutajal tekib õigus sellist nõuet esitada.

 

 1. Lepingu jagatavus

Lepingu ühe või mõne osa tühisus ei too kaasa teiste osade tühisust, kui leping on osadeks jagatav ja võib eeldada, et Kasutaja või Valdaja oleks lepinguga nõustunud ka tühise osata.

 

 

Käesoleva lepingu koostamisel on võetud aluseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juhised[1]

 

 

 

 

 

[1] Avalik kohtvõrk ja WiFi Valdkonnakäsitlus, mõisted, nõuded ja soovitused. Kättesaadav veebilehel https://www.mkm.ee/sites/default/files/avaliku_kohtvorgu_soovituslik_juhend_0.pdf, 26.07.2018.